Whose name is in their Forehead?

 

            "The 144,000" are all male Jewish virgins, according to the Bible.  (Unless you are a Jehovah Witness).  And, the Bible speaks about these 144,000 in two main places in the book of Revelation.  They show up in Revelation chapter 7 and in chapter 14. 

But, I have a question.  Whose name is written on their foreheads?

             Well, if you have a 1960 Spanish Bible, you'll find this written:

 Despúes miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

            Now wait a minute!  It says in English, "The name of him, and of his father written in their foreheads."  Are there two names written on their forehead or just one?  What is that name?       

 Well, let's check the old 1909 Spanish Bible again, and see what it says.  In the same verse we read:

 Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Síon, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes.

 I see.  According to this version, there is only one name, and it's the name of their Father. 

 Let's look at the King James Bible in English, and see what it says in the same verse: 

And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. 

                Hmmmm.  It seems that it's just the name of the Father as well.  Then why did the 1960 translating committee add "de él y"?  Maybe "the Greek" will tell us something.  In Nestle's Greek New Testament we read:

         Êáé åéäïí, êáé éäïõ ôï áñíéïí åóôïò  åðé ôï ïñïò Óéùí êáé ìåô áõôïõ åêáôïí ôåóóåñáêïíôá ÷éëéäåò å÷ïõóáé ôï ïíïìá áõôïõ êáé ôï ïíïìá ôïõ ðáôñïò áõôïõ ãåãñïáììåíïí åðé ôùí ìåôùðùí áõôùí  (Sorry, does not support Greek letters.)

 Now let's compare that to the Textus Receptus which says:

         Êáé åéäïí, êáé éäïõ ôï áñíéïí åóôçêïò  åðé ôï ïñïò Óéùí êáé ìåô áõôïõ åêáôïí ôåóóáñáêïíôáôåóóáñåó ÷éëéáäåò, å÷ïõóáé ôï ïíïìá ôïõ ðáôñïò áõôïõ ãåãñïáììåíïí åðé ôùí ìåôùðùí áõôùí (This site does not support Greek letters).

 Well what do you know.  The Textus Receptus says, in English, "his father's name."  But, the corrupt Nestle's Text says, "the name of them and of their father."  So, you can plainly see what text the 1960 translators used in their version.  And, you can see that they have taken from a corrupt manuscript to add to the words of God.